Hướng dẫn sử dụng

Tổng quan Equation:

♦ Thao tác: w9

♦ Sau khi vào chức năng giải phương trình/hệ phương trình, màn hình sẽ đưa ra một số tùy chọn gồm có 1: Simul Equation và 2 là Polynomial:

Hàm mũ – Lũy thừa – Logarit

  • Hàm số $10^x,\,e^x$.
  • Hàm số $x^2,\,x^3,\,x^{-1},\,\sqrt{x},\,\sqrt[3]{x},\,\sqrt[n]{x}$.
  • Hàm số $\ln{x},\,\log{x},\,\log_a{b}$.

Tính toán và kiểm tra họ nghiệm lượng giác được viết dưới dạng π trong khi máy tính đang cài đặt Degree và ngược lại.