Khối THCS

Với cách tính phần nguyên Int và Intg sẽ giúp ta lấy được phần nguyên của số thập phân trực tiếp trên máy

Đề bài: Cho đa thức \(f(x)\) có bậc 6, biết 

\(f(5)=-1919;\,f(6)=-1900;\, f(7)=-1881;\)

\(f(8)=-1862;\,f(9)=83645;\)

\(f(10)=469056;\,f(11)=1554835.\)

Tính \(f(12);\,f(49)\).

(Bài 3 Đề thi giải toán MTCT tỉnh Bình Thuận 2013-2014 lớp 9)

Giải phương trình nghiệm nguyên với hai cách:

+ Tính biệt thức Delta;

+ Đưa về các giá trị nguyên: Liên phân số.

1.  Dấu hiệu chia hết cho 7, 11, 13 và mở rộng

2.  Dấu hiệu chia hết cho 27, 37 và mở rộng

Đề 

Tính tổng \(A = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + ... + \frac{1}{{{2^{20}}}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho dãy số  \((u_n)\) với số hạng tổng quát được cho bởi công thức:

 

\(${U_n} = \frac{1}{{\sqrt 5 }}\left[ {{{\left( {\frac{{1 + \sqrt 5 }}{2}} \right)}^n} - {{\left( {\frac{{1 - \sqrt 5 }}{2}} \right)}^n}} \right]\)  (n là số tự nhiên)

a)   Tính \(${u_1},{u_2},{u_3},{u_4},{u_5},{u_6}\)

b)   Lập công thức truy hồi tính \({u_{n + 1}}\)  theo \(u_n\)  và \({u_{n - 1}}\,\,\left( {n \ge 2} \right)\)  .

c)   Lập quy trình bấm phím liên tục tính \({u_{n + 1}}\)  theo \(u_n\)  và \({u_{n - 1}}\,\,\left( {n \ge 2} \right)\)  .

d)   Tính \(A = \frac{{{u_{101}}}}{{{u_{100}}}}\)   

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho \(f(x) = {\rm{ax + b}}\) thỏa \(\left\{ \begin{array}{l} f(1) = {\rm{123}}\\ {\rm{f(2) = 234}} \end{array} \right.\).

Tính tổng \(S = f(1) + f\left( 2 \right) + f\left( 3 \right) + ... + f\left( {300} \right)\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho tam giác ABC vuông tại A thỏa: \({\sin ^3}B - 3{\sin ^2}B + 2,25\sin B - 0,5 = 0\) .

Giải phương trình: \({x^2} + 4x + \sin B = 0\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho x là góc nhọn và \(\tan x + \cot x = m\)

Tìm điều kiện của m.

Khi \(m = \sqrt 2 + 1\). Hãy tính \(P = \frac{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} + 5\sqrt {\cos x} }}{{3{{\sin }^2}x - \cos x}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Anh A mua nhà trị giá 300000000đ ( Ba trăm triệu đồng) theo phương thức trả góp . Nếu anh A muốn trả hết nợ trong vòng 5 năm và phải trả lãi với mức 6%/năm thì mỗi tháng anh A phải trả  bao nhiêu tiền ( làm tròn đến nghìn đồng).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc  gia môn toán lớp 9 cấp THCS năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus