Máy tính Casio fx-580VN X

Bài toán: Giải phương trình $-x^4+5x^3-5x^2-5x+6=0$.

Tổng quan Equation:

♦ Thao tác: w9

♦ Sau khi vào chức năng giải phương trình/hệ phương trình, màn hình sẽ đưa ra một số tùy chọn gồm có 1: Simul Equation và 2 là Polynomial:

1.MathI/MathO (Số tự nhiên đầu vào/ số tự nhiên đầu ra).

  • Đầu vào (Input): nhập một giá trị đầu vào là một số tự nhiên hoặc một biểu thức tính toán số tự nhiên.
  • Đầu ra (Output): Sẽ hiển thị là một tự nhiên ở dạng phân sốcăn thức hoặc π.

GIAO DIỆN TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X

1. Những thay đổi hình thức bên ngoài

  • Phím x tách rời để dễ dàng nhập liệu.
  • Phím OPTN để gọi ra những tính năng trong một phương thức, ví dụ:

Siêu phẩm Casio fx-580VN X được Bộ GD & ĐT cho phép mang vào phòng thi với tốc độ nhanh gấp 4 lần.

Lập bảng giá trị của một hàm số cho trước.

Người dùng tùy chỉnh các giá trị trong phạm vi bảng

+ Start: Giá trị khởi đầu của khoảng.

+ End: Giá trị kết thúc của khoảng.

+ Step: Bước nhảy hay độ dãn cách trên khoảng.

+ Ở chế độ mặc định, bộ (Start, End, Step)=(1; 5; 1).