Hệ PT bậc nhất hai ẩn trên máy tính CASIO fx 570ES PLUS

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn giúp ta tìm được nghiệm của hệ. Với dòng máy tính CASIO fx 570ES PLUS giải hệ phương trình theo cách sau:

Hệ phương trình hai ẩn được máy ghi dạng \left\{\begin{matrix} a_{1}x + b_{1}y = c _{1} & \\ a_{2}x + b_{2}y = c _{2}& \end{matrix}\right.

Để giải hệ phương trình bậc nhất hai bẩn

Ta ấn vào mode mà hình máy sẽ hiện ra các các dòng : 

:COMP     :CMPLX

:STAT        :BASE-N

:EQN         : MATRIX

:TABLE      :VECTOR

Ta chọn phím   chọn   rồi nhập số vào máy

Ví dụ: giải  hệ phương trình sau:\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ -y=2-x& \end{matrix}\right.

Do phương trình này không là dạng của máy, khi giải bài này bằng máy tính casio. Fx570MS PLUS. Đầu tiên ta phải phải chuyển nó về dạng của máy có dạng như  sau

\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ x -y=2& \end{matrix}\right.

Sau khi đưa về dạng của máy ta nhập vào máy

Ấn mode chọn chọn rồi ta nhập số liệu

Nhập số liệu 2 ( nhập a_{1}=2);1(nhập b_{1}=1);10(nhập c_{1}=10)

                   1(nhập a_{2} = 1); -1(nhập b_{2}= -1); 2(nhập c_{2} = 2)

Máy hiện ra kết quả \left\{\begin{matrix} x=4 & \\ y=2& \end{matrix}\right.

Khi hệ phương trình vô nghiệm hay vô số nghiệm máy sẽ báo : Math error

Ví dụ cho hệ phương trình :\left\{\begin{matrix} -x-2y=3 & \\ 2x+4y=6& \end{matrix}\right.

Tương tự như cách nhập vào máy như hệ phương trình ở trên máy hiện ra màn hình math error (hệ này vô nghiệm)