Giải phương trình bậc ba trên máy Casio fx 570ES PLUS

Đây là dạng phương trình gặp rất nhiều trong THPT. Nó gắn liền với học sinh trong việc vẽ đồ thị hàm số. Sau đây là phương pháp giải phương trình bậc ba trên máy tính casio fx 570ES PLUS

* Phương trình bậc ba máy có dạng: ax^{3}+bx^{2}+cx+d= 0

Giải hệ phương trình dạng này trên máy tính FX 570MS PLUS

Ta ấn vào mode mà hình máy sẽ hiện ra các các dòng

               :COMP                   :CMPLX

               :STAT                     :BASE-N

               :EQN                      :MATRIX

               TABLE                    :VECTOR

Ta ấn rồi chọn để giải phương trình

Ví dụ cho phương trình  x^3 +〖2x〗^2-4x+1=0

Ta nhập 1( nhập a=1); 2( nhập b=2); -4( nhập c=-4); 1( nhập d=1)

Thì ta được kết quả  x_1=-3.3027 ;x_2=1 ;x_3=0.3027

* Nếu phương trình chỉ có 1 nghiệm thực thì máy sẽ cho ra 1 nghiệm thực và 2 nghiêm phức( dạng a + bi hay dạng r\angle \Theta,  nếu nghiệm thực là số âm máy sẽ ghi r\angle \180)

Ví dụ phương trình:   2x^3+5x^2+6x+2=0

Ta giải phương trình trên ta được kết quả ghi ở dạng a+bi

x_{1}=-\frac{1}{2} ;x_{2}=-1+i ( nghiệm phức); x_{}=-1-i  ( nghiệm phức)

Nếu cài ở dạng ar\Theta thì các nghiệm được ghi như sau

x_{1}=\frac{1}{2}\angle 180 ; x_{2}=\sqrt{2}\angle 135;x_{3}= \sqrt{2}\angle -135

Ta phải hiểu nghiệmx_{1}=\frac{1}{2}\angle 180= -\frac{1}{2}  là số thực