Cách tính phần trăm và độ phút giây trên máy tính Casio fx 570ES PLUS

Hướng dẫn cách tính phần trăm và phép tính về độ, phút , giây (hay giờ , phút, giây) trên máy tính Casio fx 570ES PLUS.

Tính phần trăm

Ví dụ 1: Tính 12% của 2000 ( có kết quả là 240)

Ấn máy 200012(%)

Ví dụ 2: Tính 600 là bao nhiêu phần trăm của 800 ( ta có kết quả là 75%)

Ấn máy 600800(%)

Ví dụ 3: Tính phần trăm 2500 + 15% của 2500 (ta có kết quả là 2875)

Ấn máy 2500250015(%)

Ví dụ 4: Tính phần trăm 3500 - 25% của 3500 (ta có kết quả là2625)

Ấn máy 3500350025(%)

Phép tính về độ, phút, giây,( hay giờ, phút giây)

Ta thực hiện phép tính trên độ (hay giờ), phút, giây.

Trước khi ấn máy ta cho màn hình máy tính về hiện D bằng cách ấn Mode(COMP)

Ví dụ 1 Tính tổng độ, phút, phút, giây

Tính tổng 2 độ 20 phút 30 giây và 39 phút 30giây

Ấn máy 2203003930

Ta được kết quả 3 độ 0 phút o giây

Ví dụ 2 đổi số thập  phân ra độ, phút, giây

2,2582,258 ta được kết quả 2 độ 15phút 28,8 giây