Tìm UCLN và ước chung trên máy Casio fx570ES PLUS

Thứ ba, 30/10/2012, 15:43 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Để tìm được ước chúng lớn nhất rồi tìm các ước chung,chúng ta xem ví dụ cụ thể cách tính sau trên máy Casio fx-570ES PLUS

Tìm UCLN rồi tìm các ước chung của 90 và 126

Giải trên máy tính Casio fx-570ES PLUS

Ghi vào màn hình \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{90}{126}

 Bấm =, ta được \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{5}{7}

Thực hiện phép tính \small \dpi{80} \fn_jvn 90\div 5=18

suy ra ước chung lớn nhất của 90 và 126 là 18

Ta có: \small \dpi{80} \fn_jvn 18=2\times 3^{2} và ước chung của 90 và 126  là ước của 18

suy ra các ước chung của 90 và 126 là  1;2;3;6;9;18

Vậy các ước chung của 90 và 126 là  1;2;3;6;9;18

Ý kiến của bạn