Tính giá trị của biểu thức sau bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ tư, 31/10/2012, 15:36 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Cho biểu thức \small \dpi{80} \fn_jvn F=\frac{x^{2}-xy-y^{2}+1,9y}{y-0,3x^{2}+25x-9} với \small \dpi{80} \fn_jvn x=-\frac{2}{7},y= \frac{1}{3}

Tính giá trị đúng của F (đưới dạng phân số) và tính giá trị gần đúng của F tới 3 chữ số thập phân

Trích đề thi tuyển học sinh giỏi trên máy tính Casio

Bài làm giải trên máy tính Casio fx570ES PLUS

Ta ghi vào màn hình của máy tính

\small \dpi{80} \fn_jvn \frac{x^{2}-xy-y^{2}+1,9y}{y-0,3x^{2}+25x-9}

Rồi ấn CALC nhập \small \dpi{80} \fn_jvn x=-\frac{2}{7} và nhập \small \dpi{80} \fn_jvn y= \frac{1}{3} và ấn =

Ta được \small \dpi{80} \fn_jvn F=-\frac{3083}{69820}

Ta ấn máy kết quả dưới dạng thập phân là \small \dpi{80} \fn_jvn -0,044

Ý kiến của bạn