Tìm m để biểu thức có giá trị nguyên giải bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ năm, 01/11/2012, 15:23 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tìm 3 số tự nhiên m( có 1 hoặc 2 chữ số) sao cho \small \dpi{80} \fn_jvn 2^{m}-271 chia hết cho \small \dpi{80} \fn_jvn 89

Bài làm giải trên máy tính Casio fx 570ES PLUS

Ta nhập vào máy

\small \dpi{80} \fn_jvn A=A+1:\frac{2^{A}-271}{89}    ( ta thay m=A) rồi ta ấn \small \dpi{80} \fn_jvn CALC

Ta nhập \small \dpi{80} \fn_jvn A=0 rồi ấn \small \dpi{80} \fn_jvn = ta được \small \dpi{80} \fn_jvn A=A+1\small \dpi{80} \fn_jvn =1 và ấn \small \dpi{80} \fn_jvn =:\frac{2^{A}-271}{89}= -\frac{269}{89}

Ấn \small \dpi{80} \fn_jvn = ta có \small \dpi{80} \fn_jvn A=1 ấn \small \dpi{80} \fn_jvn = ta được \small \dpi{80} \fn_jvn A=A+1=2 và ấn  \small \dpi{80} \fn_jvn = \small \dpi{80} \fn_jvn :  \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{2^{A}-271}{89}=-3

Ấn \small \dpi{80} \fn_jvn = ta có \small \dpi{80} \fn_jvn A=2 ấn \small \dpi{80} \fn_jvn = ta được \small \dpi{80} \fn_jvn A=A+1=3 và ấn  \small \dpi{80} \fn_jvn =   \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{2^{A}-271}{89}= -\frac{263}{89}

Ta ấn = ta có A=3 ấn =  ta được A = A+1 = 4 và ấn  =\frac{2^{A}-271}{89}=- \frac{255}{89}

Ta thực hiện tiếp theo như vậy đến khi có thêm hai số tự nhiên nửa

.......

.......

.......

Ta ấn = ta có A=12 ấn =  ta được A = A+1 = 13 và ấn =\frac{2^{A}-271}{89}={89}

.......

.......

.......

Ta ấn = ta có A=23 ấn =  ta được A = A+1 = 24  và ấn =\frac{2^{A}-271}{89}=188505

vậy ta có A=m= 2,13,24

Ý kiến của bạn