Giải phương trình mũ bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Tính gần đúng nghiệm của phương trình \small \dpi{80} \fn_cs 4^{x+1}-18\times 6^x+9^{x+1}=0

Trích câu 1 đề thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 11/12/2012 bậc BT THPT

Giải trên máy tính Casio fx570 ES PLUS

Ghi vào màn hình máy trình \small \dpi{80} \fn_cs 4^{x+1}-18\times 6^x+9^{x+1}=0

Sau khi ghi vào màn hình xong ấn SHIFT SOLVE

Nhập X=0 ta được kết quả -3,3736

Nhập X=1 ta được kết quả 1,3736

Vậy ta có 2 nghiệm \small \dpi{80} \fn_cs x_{1}=-3,3736; x_{2}=1,3736