Tính giá trị cực đại và cực tiểu bằng máy tính Casio fx 570ES PLUS

Tính gần đúng giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn y=\frac{x^2-2x+3}{x-1}

Trích câu 4 đề thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang năm 2012-2013 hệ BT THPT

Bài làm

Giải trên máy tính Casio fx570ES PLUS

Ta có : \small \dpi{80} \fn_jvn f^{'}(x)=\frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}

Giải phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn x^2-2x-1=0\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x_{1}=1+\sqrt{2} & \\ x_{2}=1-\sqrt{2}& \end{matrix}\right.

Ta ghi vào máy \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{x^2-2x+3}{x-1}
Ấn CALC nhập \small \dpi{80} \fn_jvn x=1-\sqrt{2} ta được kết quả \small \dpi{80} \fn_jvn -2\sqrt{2}\approx -2,8284

Ấn CALC nhập \small \dpi{80} \fn_jvn x= \small \dpi{80} \fn_jvn 1+\sqrt{2}  ta được kết quả  \small \dpi{80} \fn_jvn 2\sqrt{2}\approx 2,8284

Bảng biến thiên

hinh toan Casio

\small \dpi{80} \fn_jvn ycđ=\small \dpi{80} \fn_jvn -2,8284

\small \dpi{80} \fn_jvn y_{ct}=2,8284