Tính giá trị trung bình trong thống kê bằng máy tính Casio fx 570ES PLUS

Để đưa dữ liệu vào biến đơn x={1,2,2,3,3,3,4,4,5}, dùng trong cột FRQ để xát định số lặp cho từng khoản mục \((x_n; freqn)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1)\). Và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không gian mẫu.

Hướng dẫn tính giá trị trung bình trong thống kê bằng máy tính Casio fx 570ES PLUS

Gọi chương trình thống kê :(STAT)

   Các kiểu tính thống kê

 

Phím

 

 

Mục menu

 

Tính thống kê

 

1

1-VAR

Biến đơn

2

A+BX

Hồi quy tuyến tính

3

\(CX^{2}\)

Hồi quy bậc hai

4

lnX

Hồi quy logarit

5

\(e^X\)

Hồi quy số mũ cơ số e

6

\(A.B^X\)

Hồi quy cơ số mũ cơ số B

7

\(A.X^B\)

Hồi quy lũy thừa

8

1/X

Hồi quy nghịch đảo

 

(STAT)(ON)

(STAT) (1-VAR)

Nhập các giá trị

Nhập xong ta ấn (STAT)(Var)(\(\overline{x}\))

Ta có kết quả giá trị trung bình 3

Ta tính độ lệch chuẩn không gian mẫu

Ấn (STAT)(Var)\((\sigma x)\)

Ta có kết quả độ lệch chuẩn không gian mẫu 1,154700538

Ta có phương sai là bình phương độ lệch tiêu chuẩn \((\sigma x)^{2}\)