Tính giá trị trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn bằng máy Casio fx570VN PLUS

Sản lượng lúa (đơn vị tạ) của 40 thửa ruộng có thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng tần số sau:

Sản lượng (X) 20  21  22  23  24 
Tần số (n) 5 8 11 10 6

a) Tìm sản lượng trung bình 40 thửa ruộng

b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn

Giải trên máy tính Casio fx570VN PLUS

Chuyển máy về chương trình thồng kê

Chọn cột tần số (ON)

Nhập các dữ liệu

Nhập cột X

Nhập cột tần số (FREQ)

a) Tìm sản lượng trung bình 40 thửa ruộng

(Var)

Ta có sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng \dpi{80} \fn_jvn \small \overline{x}=22,1

b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn

(Var)

Độ lệch chuẩn  \dpi{100} \fn_jvn \small \sigma =1.24

Phương sai \dpi{100} \fn_jvn \small \sigma^{2} =1.54