Hướng dẫn tính UCLN Và BCNN trên máy Casio fx570VN PLUS

Thứ sáu, 27/10/2017, 17:10 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

GCD xác định ước chung lớn nhất của hai giá trị

Ví dụ : Xác định ước chung lớn nhất của hai số 28 và 35

Ta có ước chung lớn nhất của 28 và 35 là 7

Cách ấn máy

\((GCD)\) \((,)\) 

LCM xác định bội chung nhỏ nhất

Xác định bội chung nhỏ nhất của hai số 9 và 15

Ta có bội chung nhỏ nhất của hai số 9 và 15 là 45

Cách ấn máy:

\( (LCM)\) \( \small (,)\)

Ý kiến của bạn