Hóa học

Đề

Cho m gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu  được hỗn hợp X gồm khí và hơi có tỉ khối hơi so với H2là 13,75. Cho X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 3,2.               B. 7,8.            C. 4,6.            D.11,0.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Hỗn  hợp  X  gồm  2  ancol  CH3OH,  C2H5OH  có  cùng  số mol  và  2  axit  C2H5COOH  và HOOC[CH2]4COOH. Đốt cháy hoàn toàn 1,86 gam X cần dùng vừa đủ 10,08 lít không khí (đktc, 20% O2và 80% N2theo thể tích) thu  được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch giảm  m gam. m gần nhất với giá trị

A. 2,75.                         B.4,25.                        C.2,25.                        D.3,75.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO40,1M và HCl 0,3M, thu  được dung dịch Y. Cho Y phản  ứng vừa  đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A.10,43.                       B.6,38.                                  C.10,45.                       D.8,09.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ thu  được dung dịch chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác  đốt cháy 30,73 gam E trong O2vừa  đủ thu  được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong  đó tổng khối lượng của CO2và nước là 69,31 gam.

Giá trị a : b gần nhất với

A. 0,730.                      B. 0,810.                    C. 0,756.                     D. 0,962.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no,  đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản  ứng thu  được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y.  Đốt cháy hoàn toàn Y, thu  được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2(đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với

A.67,5.                           B.85,0.                        C.80,0.                         D.97,5.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2sinh ra  được hấp thụ hoàn toàn vào dung  dịch  Ca(OH)2, thu  được 50  gam  kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trịcủa m là

A. 72,0.             B. 90,0.            C. 64,8.           D.75,6.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX< MY< MZvà đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu  được H2O và 2,688 lít khí CO2(đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3dư, thu  được 1,568 lít khí CO2(đktc). Mặt khác, cho m gam T phản  ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

A.4,6.  B.4,8.             C.5,2.              D.4,4.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)20,6M vào 100 ml dung dịch chứa NaHCO32M và BaCl21M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A.29,55.            B.      19,70.               C.       39,40.               D.                  35,46.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là \(\frac{{23}}{{18}}\) . Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 15.   B. 20.             C. 25.             D. 30.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl2và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 34,1.             B. 28,7.          C. 10,8.           D. 57,4.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus