Máy tính Casio fx-500ES

ác con số bị mờ trên màn hình hiển thị cho biết pin yếu. Khi máy pin yếu nếu tiếp tục sử dụng có thể làm máy tính sai. Hãy thay pin càng sớm càng tốt khi chữ chưa bị mờ.

¨      Thứ tự ưu tiên các phép tính

§         Máy tính thực hiện các phép tính thứ tự ưu tiên sau

§         Cơ bản các phép tính được thực hiện từ trái qua phải.

§         Biểu thức có dấu ngoặc đơn được ưu tiên cao nhất.

§         Phép tính thực hiện theo thứ tự ưu tiên:

 Giải phương trình (EQN) trên Máy casio fx FX-500ES:Phụ lục <#066>;<#067>

Thao tác ấn phím với Các phép toán về thống kê trên máy  tính casio Fx 500ES

Phụ lục sách hướng dẫn sử dụng máy tính Casio  fx 500ES: Các kiểu khác của phép tính hồi quy <#061> đến <#065>
(Trang 102-103-104-105-106-107)

Thao tác sau đây định hàm tạo ra bảng số

các kiểu tính thống kê , phướng trình trên máy tính Casio fx 500ES