Khối THCS

Cho dãy số \({x_1} = 1,{x_2} = 1,{x_3} = 2;{x_{n + 3}} = {x_{n + 2}} - \frac{2}{3}{x_{n + 1}} + \frac{1}{2}{x_n}\) , với \(n = {\rm{ }}1,{\rm{ }}2,{\rm{ }}3, \ldots\)

Viết quy trình bấm máy tính \({x_n}\) rồi sử dụng quy trình đó tính \({x_{15}},{x_{20}},{x_{25}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc  gia môn toán lớp 9 cấp THCS năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Trên hai cạnh BC, AC của tam giác đều ABC, lấy tương ứng hai điểm M và N sao cho BM = CN. Tìm vị trí của M để độ dài đoạn thẳng MN có giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất của MN, biết cạnh của tam giác đều ABC là \(\sqrt {20032014} cm\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc  gia môn toán lớp 9 cấp THCS năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho đa thức \(P(x) = 6{x^4} - 7{x^3} - 12{x^2} + {\rm{ax + 2}}\) và \(Q(x) = {x^2} + bx - 2\)

Xác đinh a, b (dưới dạng phân số hoặc số nguyên) để đa thức \(P(x)\) chia hết cho \(Q(x)\)

Với a tìm được hãy tìm tất cả các nghiệm của đa thức P(x)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc  gia môn toán lớp 9 cấp THCS năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tính giá trị của biểu thức sau:

\(A = \frac{{{1^2}}}{{1.3}} + \frac{{{2^2}}}{{3.5}} + \frac{{{3^2}}}{{5.7}} + ... + \frac{{{{1004}^2}}}{{2007.2009}} + \frac{{{{1005}^2}}}{{2009.2011}} + \frac{{{{1006}^2}}}{{2011.2013}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc  gia môn toán lớp 9 cấp THCS năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

 

Cho \(a = \sqrt {4 + \sqrt 8 } .\sqrt {2 + \sqrt {2 + \sqrt 2 } } .\sqrt {2 - \sqrt {2 + \sqrt 2 } } \) và \(b = \frac{{3\sqrt 8 - 2\sqrt {12} + \sqrt {20} }}{{3\sqrt {18} - 2\sqrt {27} + \sqrt {45} }}\)

Tính giá trị \(M = \frac{{1 + ab}}{{a + b}}.\frac{{1 - ab}}{{a - b}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho dãy số (un) có các số hạng

\(u_1 = 1 + \frac{1}{2}\,;\,\,u_2 = 1 + \frac{1}{{1 + \frac{1}{2}}}\,;\,\,u_3 = 1 + \frac{1}{{1 + \frac{1}{{1 + \frac{1}{2}}}}};...\)

a)   Tính \(u_{1{\kern 1pt} 0}\)( dạng phân số tối giản)

b)   Tính gần đúng \(S = u_1 + u_2 + ... + u_{20}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 28cm. Vẽ nửa đường tròn đường kính AB hai góc phần tư của đường tròn tâm A bán kính AB nằm trong hình vuông ( hình vẽ). tính hiệu diện tích của hai hình 1 và 3.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Hình thang cân ABCD có hai đáy là AB và CD, cho \(\small AB = BC = \frac{1}{2}CD\).

Tính gần đúng chu vi và diện tích hình thang biết \(\small AC = 4cm\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tìm tất cả các cặp nghiệm nguyên của phương trình: \(\small (x - 2)(y + 1) = 8\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tìm bốn chữ số cuối cùng số \(a = 5^{2013}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus