Khối THCS

Đề 

Cho dãy số  \((u_n)\) với số hạng tổng quát được cho bởi công thức:

 

\(${U_n} = \frac{1}{{\sqrt 5 }}\left[ {{{\left( {\frac{{1 + \sqrt 5 }}{2}} \right)}^n} - {{\left( {\frac{{1 - \sqrt 5 }}{2}} \right)}^n}} \right]\)  (n là số tự nhiên)

a)   Tính \(${u_1},{u_2},{u_3},{u_4},{u_5},{u_6}\)b)   Lập công thức truy hồi tính \({u_{n + 1}}\)  theo \(u_n\)  và \({u_{n - 1}}\,\,\left( {n \ge 2} \right)\)  .

c)   Lập quy trình bấm phím liên tục tính \({u_{n + 1}}\)  theo \(u_n\)  và \({u_{n - 1}}\,\,\left( {n \ge 2} \right)\)  .

d)   Tính \(A = \frac{{{u_{101}}}}{{{u_{100}}}}\)   

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho hai biểu thức

\(P = \frac{{79x^2 + 1990x + 142431}}{{x^3 - 5x^2 + 2006x - 10030}}\);   \(Q = \frac{{ax + b}}{{x^2 + 2006}} + \frac{c}{{x - 5}}\)

 

a. xác định a, b, c để   \(P = Q\,\,\,\forall x \ne 5\)

b. Tính giá trị của P khi \(x = \frac{{2005}}{{2006}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho hai biểu thức

\(P = \frac{{79x^2 + 1990x + 142431}}{{x^3 - 5x^2 + 2006x - 10030}}\);   \(Q = \frac{{ax + b}}{{x^2 + 2006}} + \frac{c}{{x - 5}}\)

 

a. xác định a, b, c để   \(P = Q\,\,\,\forall x \ne 5\)

b. Tính giá trị của P khi \(x = \frac{{2005}}{{2006}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm x, y, z  biết:

a)   \(\frac{{47,375 - \left( {26\frac{1}{3} + 18x} \right) \times 2,4}}{{17,81 - 23\frac{2}{3}:1\frac{5}{6}}} = 4,625\) 

b)  \(3x = 5y\,;7y = 8z\) và \({\rm{2,14x - 4,78y + z = 673,15 }}\) 

 Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức:  \(A = \left( {\frac{3}{{\sqrt {a + 1} }} + \sqrt {1 - a} } \right):\left( {\frac{3}{{\sqrt {1 - a^2 } }} + 1} \right)\) 

 với  \(a = \frac{{\sqrt 3 }}{{2 + \sqrt 3 }}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

a) Tìm số dư trong phép chia  \(\frac{{x^5 - 6,723{\rm{x}}^{\rm{3}} + 1,857{\rm{x}}^{\rm{2}} - 6,458{\rm{x}}\,{\rm{ + }}\,{\rm{4,319}}}}{{{\rm{x}}\,{\rm{ + }}\,{\rm{2,318}}}}\)  

b) Tìm a để \({\rm{P(x) = 3x}}^{\rm{3}} {\rm{ + 17x - 625 + a}}^{\rm{2}} {\rm{ }}\) chia hết cho \({\rm{x + 3}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Một người được lĩnh lương khởi điểm là 700.000đ/tháng. Cứ ba năm anh ta lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 36 năm làm việc anh ta được lĩnh tất cả bao nhiêu tiền (Lấy chính xác đến hàng đơn vị).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Biết rằng \(A = \sqrt {1 + \frac{1}{{a^2 }} + \frac{1}{{\left( {a + 1} \right)^2 }}} = 1 + \frac{1}{a} - \frac{1}{{a + 1}}\)  (với a > 0).

Áp dụng công thức trên tính giá trị của 

\(B = \sqrt {1 + \frac{1}{{1^2 }} + \frac{1}{{2^2 }}} + \sqrt {1 + \frac{1}{{2^2 }} + \frac{1}{{3^2 }} + } ... + \sqrt {1 + \frac{1}{{2011^2 }} + \frac{1}{{2012^2 }}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm hai chữ số tận cùng của số: \({\rm{N = 2}}^{{\rm{2010}}} {\rm{ + 2}}^{{\rm{2011}}} {\rm{ + 2}}^{{\rm{2012}}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho \({\rm{S}}_{\rm{n}} = \sqrt {\frac{{\rm{1}}}{{\rm{4}}} + \frac{{\rm{2}}}{{{\rm{4}}^{\rm{2}} }} + \frac{{\rm{3}}}{{{\rm{4}}^{\rm{3}} }} + \frac{{\rm{4}}}{{{\rm{4}}^{\rm{4}} }} + ... + \frac{{\rm{n}}}{{{\rm{4}}^{\rm{n}} }}}\)

Tính giá trị gần đúng của S15.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus