Khối THCS

Đề

Tìm số tự nhiên N bé nhất thỏa N chia 30 dư 16, N chia 2012 dư 494

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho dãy số (un) biết u1 = 2011, u2 = 2012, un+2 = un+1 + un ( .\(u_n\geqslant 1\)

Tính u10.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho đa thức Q(x) = (2011x + 1)4.

Tính tổng các hệ số của đa thức chính xác đến đơn vị.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm số dư khi chia \({\rm{A = 555}}^{{\rm{222 }}} {\rm{ + 222}}^{{\rm{555}}} {\rm{ + 2012 }}\) cho 7.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm ước nguyên tố lớn nhất của số \({\rm{A = 303265}}^{\rm{2}} {\rm{ + 30785}}^{\rm{2}} {\rm{ + 31047}}^{\rm{2}}\)

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Với \(x_1 ,x_2 (x_1 < x_2 )\) là hai nghiệm của phương trình: \(3x^2 + 12x - 2010 = 0\).

Tính gần đúng giá trị của biểu thức : \(P = \frac{{\sqrt {x_2^4 - 10x_2^3 - 2010} + x_2 }}{{x_1^3 + 3x_1^2 - 5}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Khánh Hòa năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm hai chữ số tận cùng của số \(2^{999} + 3^{999} \).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Khánh Hòa năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho biết đa thức \(P(x) = x^4 + mx^3 - 53x^2 + nx - 174\) chia hết cho \((x-2)\) và chia hết cho \((x-3)\)

  1. Tìm các giá trị m, n
  2. Với giá trị m, n ở câu 1. Tìm các nghiệm của phương trình P(x)=0 

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Khánh Hòa năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm bộ ba số nguyên dương (x;y;z) nghiệm đúng cả hai phương trình sau:

\(\begin{array}{l} 5x^5 + 7(3x - y)^4 = 12098322\,\,\,\,\,\,(1) \\ z = \sqrt {xy^2 - x^2 y + 1909} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2) \\ \end{array} \)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Khánh Hòa năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho dãy số sắp thứ tự \(u_1 ,\,\,u_2 ,\,u_3 ,...,u_n ,...\) biết

\(\begin{array}{l} u_1 = 25,\,u_2 = u_1 + 121,\,u_3 = u_1 + u_2 + 441,\, \\ u_4 = u_1 + u_2 + u_3 + 1225,u_5 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + 2809 \\ \end{array}\)

1.    Viết quy trình bấm phím liên tục tính \(u_n \)

2.    Tính \(u_{25} \)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Khánh Hòa năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus