Khối THCS

Đề

  Tìm 11 chữ số tự nhiên liên tiếp có tổng các bình phương của chúng là một số chính phương nhỏ hơn 10000 ( viết quy trình bấm phím)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Khánh Hòa năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tính gần đúng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số f(x)=sinx(1+cosx)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Khánh Hòa năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tìm chữ số thập phân thứ 2001 sau dấu phẩy trong phép chia 1 cho 49

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Lập quy trình bấm máy và tìm 5 số hạng đầu tiên của dãy số \(u_n\) biết \(\left\{ \begin{array}{l} u_1 = - 1 \\ u_{n + 1} = u_n^3 - 3u_n^2 + 7 \\ \end{array} \right.\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

a.    Tìm các chữ số a, b sao cho \(P = \overline {177712ab81}\)  là số chính phương và \(a+b=13\).

b.    Tìm các chữ số c, d sao cho \( E = \overline {1cd399025}\)  là số chính phương và chia hết cho 9.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính giá trị biểu thức:

a.    \(A = \sqrt {3333333333 - 66666}\).

b.    \(B = \left( {1 - \frac{1}{{2^2 }}} \right)\left( {1 - \frac{1}{{3^2 }}} \right)\left( {1 - \frac{1}{{4^2 }}} \right)...\left( {1 - \frac{1}{{2010^2 }}} \right)\).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề 

Tính giá trị biểu thức

a)    \(A = \sqrt[3]{{6 + \sqrt {\frac{{847}}{{27}}} }} + \sqrt[3]{{6 - \sqrt {\frac{{847}}{{27}}} }}\) 

b)    \(B = \frac{1}{{2 + \frac{3}{{4 + \frac{5}{{6 + \frac{7}{8}}}}}}} - \frac{1}{{3 + \frac{2}{{5 + \frac{3}{{7 + \frac{4}{9}}}}}}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Long năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Cho tam giác ABC có \(\widehat{B} = 120^0 ,AB = 6,25cm,BC = 2AB.\) Đường phân giác trong của góc B cắt AC tại D.

a)    Tính độ dài BD

b)    Tính diện tích tam giác ABD

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Giải phương trình sau:\(x^4 + (8\sqrt 5 - 7)x^2 + 52 - 28\sqrt 5 = (34 - 12\sqrt 5 - 3x^2 )\sqrt {x^2 + 4\sqrt 5 }\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tìm 4 nghiệm nguyên của phương trình \(\sqrt x + \sqrt y = \sqrt {1975}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus