Khối THCS

Đề

Tính giá trị của tổng: \(T = \sqrt 1 + \sqrt 2 + \sqrt 3 + ... + \sqrt {2010} + \sqrt {2011}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

a)  Cho số thực a thỏa mãn điều kiện: \(a^3 + 2008a - 2007 = 0\).

Tính giá trị của biểu thức:

\(S = \sqrt[3]{{3a^2 + 2005a - 2006}} + \sqrt[3]{{3a^2 - 2005a + 2008}} + \sqrt[3]{{2011}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a)   \(A = 20\sqrt[{11}]{{1957 + 20\sqrt[{11}]{{1987 + 20\sqrt[{11}]{{2008}}}}}}\)

b)   \(B = \frac{{x^{100} + x^{99} + x^{98} + ... + x + 1}}{{x^{101} + x^{100} + x^{99} + ... + x + 1}}\)  với  \(x = \frac{3}{{2 + \frac{1}{{19,(30)}}}} + \frac{3}{{2 + \frac{1}{{20,0(8)}}}}\)

 

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Cho

\(\begin{array}{l} S_1 = 49;S_2 = S_1 + 49; \\ S_3 = S_1 + S_2 + 529;S_4 = S_1 + S_2 + S_3 + 1369; \\ S_5 = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + 30235;... \\ \end{array}\)

Viết quy trình ấn phím và tính \(S_{15} ;S_{25}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

a)    Cho số \(a = \frac{{2009}}{{0,20092009...}} + \frac{{2009}}{{0,020092009...}} + \frac{{2009}}{{0,0020092009...}}\)

Tìm tất cả các ước nguyên tố của a

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tìm cặp số nguyên dương (x;y )  với x nhỏ nhất có 3 chữ số  thỏa:\(8x^3 - y^2 - 2xy = 0\)

 

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề 

Cho dãy số \(u_n\) xác định bởi

:\( \begin{array}{l} u_1 = 1;\,\,u_2 = \sqrt[3]{2};\,\,u_3 = \sqrt[3]{{2 + \sqrt[3]{3}}};\,\, \\ u_4 = \sqrt[3]{{2 + \sqrt[3]{{3 + \sqrt[3]{4}}}}};\,\, \\ \,u_5 = \sqrt[3]{{2 + \sqrt[3]{{3 + \sqrt[3]{{4 + \sqrt[3]{5}}}}}}};\,... \\ \end{array}\)

Tính giá trị của \( u_6 ;\,\,u_7 ;\,\,u_{11} ;\,\,u_{15} ;\,\,u_{20} ;\,\,u_{2010}\).

Kết quả lấy đủ 10 chữ số. Nêu quy trình bấm phím liên tục để tính \(u_n (n > 7)\) .

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

a)    Tìm số dư trong phép chia 1111201020112012 cho 2013

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

a)   Tìm các chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn của số tự nhiên:  \(A=2011^{2010}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính tổng: \(B = \frac{{1^2 }}{{1^3 + 2^3 }} + \frac{{3^2 }}{{2^3 + 3^3 }} + \frac{{5^2 }}{{3^3 + 4^3 }} + ... + \frac{{29^2 }}{{15^3 + 16^3 }}\). Nêu quy trình bấm phím để giải.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus