Khối THCS

Đề

Tìm các bộ 3 số nguyên dương (x ;  y ;  z) nghiệm đúng cả hai phương trình sau:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}c} {z = \sqrt[3]{{x^2 y + y^2 x + 714}}} \\ {x^2 + y^2 = 754} \\ \end{array}} \right.\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

   b)    Tìm các số tự nhiên x, y biết:

 \( \frac{{12448}}{{10785}} = 1 + \frac{1}{{6 + \frac{1}{{2 + \frac{1}{{16 + \frac{1}{{2 + \frac{1}{{x + \frac{1}{{1 + \frac{1}{y}}}}}}}}}}}}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Bài 3: 

a)    Giải phương trình sau với kết quả nghiệm có giá trị chính xác dạng phân số hoặc hỗn số:  

\(\frac{1}{{x + \frac{2}{{3 + \frac{4}{{5 + \frac{6}{{7 + \frac{8}{{9 + \frac{{10}}{{11}}}}}}}}}}}} = \frac{1}{{1 - \frac{x}{{2 + \frac{1}{{3 + \frac{1}{{4 + \frac{1}{{5 + \frac{1}{6}}}}}}}}}}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính giá trị của biểu thức:

a)    \(A = 11223344 \times 5566789\) (Lấy kết quả chính xác)

b)   \(B = \sqrt[3]{{\sqrt {13 - 4\sqrt {10} } + \sqrt {10 + 2\sqrt {21} } + \sqrt {4042110 - 2\sqrt {2010 + \sqrt {2011} } } }}\)

c)   \(C = \frac{{\sin ^3 x + \cos ^2 x\sin y - \cos ^3 y}}{{\cos ^3 x - \sin ^2 x\cos y + \sin ^3 y}}\)   biết  \(\cos x = 0,6534\,;\,\,\sin y = 0,5685\,.\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề 

Tìm 2 chữ số cuối cùng của \(3^{2007}\) 

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm

A(1,107275127;1,32182538) và B(-2,107275127;-8,32182538)

a) Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B.

b) Tính giá trị của a và b để đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A và B.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

a) Tìm x (chính xác) để biểu thức \frac{{(5 + \sqrt 7 )^x - (5 - \sqrt 7 )^x }}{{2\sqrt 7 }}   bằng 82.

b) Tìm một nghiệm gần đúng của phương trình : x^5 - 5 = \sqrt {x + 2\sqrt {x + 2\sqrt {x + 2}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Cho biểu thức P(x) = \frac{{12x^3 + 21x^2 - 102x + 24}}{{x - 2}}{\rm{ (x}} \ne {\rm{2)}}

a)  Rút gọn biểu thức P(x).

b)  Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của P trên \left[ { - 2;{\rm{ 1}}} \right]

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Cho dãy số (un) : \left\{ \begin{array}{l} u_1 = 1;{\rm{ u}}_{\rm{2}} = 6 \\ u_{n + 2} = 6u_{n + 1} - 4u_n \\ \end{array} \right.

a)  Viết quy trình ấn phiếm liên tục tìm un.

b)  Tính u12và tổng 12 số hạng đầu tiên.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính tổng : 

a)                 T = 3 + 3^2 + 3^3 + ... + 3^{33}

b)                 S = 3 + 33 + 333 + ... + \underbrace {333...3}_{33c{\rm{hu s\^o 3}}}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus