Lớp 12

Đề

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng \(\left( P \right):x + y + z - 3 = 0\)  và đường thẳng \(d:\frac{{x - 2}}{1} = \frac{{y + 1}}{{ - 2}} = \frac{z}{{ - 1}}\). Tìm tọa độ giao điểm của (P) và  ; d tìm tọa độ điểm  A thuộc  d sao cho khoảng cách từ A đến (P) bằng \(2\sqrt 3\)

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Tính tích phân \(I = \int\limits_1^6 {\frac{{\sqrt {x + 3} + 1}}{{x + 2}}} dx\)

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Giải phương \({\log _4}{x^2} + {\log _{ & 2}}\left( {2x - 1} \right) = {\log _2}\left( {4x + 3} \right).\)

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Giải phương trình \(cos3x + \cos x = 2\sqrt 3 cos2x\sin x.\)

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Tính tích phân \(I = \int\limits_1^2 {(2{x^3} + \ln x)dx} \)

Giải trên máy tính 570VN Plus

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn TOÁN

Đề

Giải bất phương trình: 

\(\sqrt {{x^2} + x} + \sqrt {x - 2} \ge \sqrt {3({x^2} - 2x - 2)} \,\,\,(*)\)

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn TOÁN

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Giải phương trình: \({\log _3}(x + 2) = 1 - {\log _3}x\).

Giải trên máy tính 570VN Plus

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn TOÁN

Đề

Cho góc \(\alpha\)  thỏa mãn: \(\frac{\pi }{2} < \alpha < \pi\) và \(\sin \alpha = \frac{3}{5}\) . Tính \(A = \frac{{\tan \alpha }}{{1 + {{\tan }^2}\alpha }}\)

Giải trên máy tính 570VN Plus

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn TOÁN

Đề

Tìm phần thực, phần ảo, modun của số phức sau.

\(z = \frac{{(2 - i)(3 - 4i)(2i - 7)}}{{\frac{2}{3}i - 11}}\)

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm phần thực, phần ảo của số phức sau.

\(z = 1 + (1 + i) + {(1 + i)^2} + {(1 + i)^3} + ... + {(1 + i)^{20}}\)

Giải trên máy tính 570VN Plus