Lớp 12

Đề

Tìm phần thực, phần ảo. Tính modun của số phức sau.

\(z = {\left( {\frac{{1 + i}}{{1 - i}}} \right)^{33}} + {\left( {1 - i} \right)^{10}} + (2 + 3i)(2 - 3i) + \frac{3}{i}\)

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Thực hiện các phép tính sau:

a)   \(\frac{{(2 + i) + (1 + i)(4 - 3i)}}{{3 + 2i}}\)

b)   \(\frac{{(3 - 4i)(1 + 2i)}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\)

Trích sách bài tập Toán lớp 12 

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tính

a)   \({\left( { - \frac{1}{2} + i\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)^3}\)  

b)   \({\left( {\frac{1}{2} + i\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)^3}\)

Trích sách bài tập Toán lớp 12 

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tính

d) \({\left( {\sqrt 2 - i\sqrt 3 } \right)^2}\)

Trích sách bài tập Toán lớp 12 

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Giải phương trình

\( \begin{array}{l} 1.\,\,\,\,{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx = 9x}}^{\rm{2}} + 4x + 2 \\ 2.\,\,\,2^x - \sqrt[6]{{2^x }} - 2 = 0 \\ \end{array}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Khánh Hòa năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính gần đúng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

\(f(x) = 2x + 1 + \sqrt { - 2x^2 - x + 3} \).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Khánh Hòa năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Gải bất phương trình: \(\log _{\frac{1}{2}} \frac{{x^2 - 3x + 2}}{x} \ge 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( * \right)\)

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

\(y = 2x^4 - x^2 + 1\) trên [-3,2]

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính đúng hoặc gần đúng nghiệm của phương trình:

\(2.9^x - 3.3^x + 1 = 0\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính gần đúng khoảng cách giữa điểm cực đại A và điểm cực tiểu B của hàm số

\(y = \frac{{x^3 }}{3} - 2x^2 + 3x + 1\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus