Lớp 12

Đề

Tính gần đúng (độ, phút, giây) nghiệm của phương trình: \( {\mathop{\rm s}\nolimits} i{\rm{nx + }}\sqrt {\rm{3}} c{\rm{osx = }}\frac{{\rm{1}}}{{\rm{2}}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính đúng hoặc gần đúng tọa độ các điểm cực đại và cực tiểu của hàm số:

\(y = \frac{1}{2}x^4 - 2x^2 + 1\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình:

\(\log (26x + 12) = \frac{{2010^x }}{{\sqrt {2011} }}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính giá trị gần đúng của a, b nếu đường thẳng \({\rm{y = ax + b}}\) là tiếp tuyến của đồ thị hàm \(y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {4x^2 + 2x + 1} }}\) tại điểm có hoành độ \(x_0 = 1 + \sqrt 2 \).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính giá trị gần đúng của a, b, c nếu đồ thị của hàm số

 

\( = \frac{{{\rm{asinx + bcosx}}}}{{c\cos x + 1}}\)  đi qua ba điểm \(A\left( {1;\frac{3}{2}} \right);B\left( { - 1;0} \right);C\left( { - 2; - 2} \right)\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tính gần đúng \(f'( - 2,3418)\) nếu \(f(x) = \sin 2x + 2x\cos 3x - 3x^2 + 4x - 5\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Đa thức \(P(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 + {\rm{ax}}^{\rm{2}} + bx + c\) chia hết cho đa thức \(P(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 + {\rm{ax}}^{\rm{2}} + bx + c\) Tính \(\ P\left( {\frac{{2010}}{{2011}}} \right)\).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

b) Tính gần đúng tọa độ giao điểm của của đường tròn (C) tâm \(I(5\,;\,\,3)\), bán kính R=2 với elip \((E):\,\frac{{x^2 }}{{25}} + \frac{{y^2 }}{9} = 1\).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

a) Chứng tỏ rằng elip \((E):\,\frac{{x^2 }}{{25}} + \frac{{y^2 }}{9} = 1\) là hợp của hai đồ thị của hai hàm số \(y = f_1 \left( x \right)\) và \( y = f_2 \left( x \right)\). Xác định hai hàm số đó.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề 

Tính gần đúng nghiệm (độ, phút, giây) của phương trình:

\( \cos 4x + \cos 3x + 23\cos ^3 x - 79\cos ^2 x + 23\cos x + 20 = 0\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus