Lớp 6 - 7

Chỉ cần vài cái bấm phím đơn giản trên máy Casio fx-500MS chúng ta sẽ tìm được số thích hợp để điền vào dấu *...

Thay dấu * bởi chữ số thích hợp:

*×**=115

Đây là cách tìm số cách nhanh và  đúng nhất trên Casio fx-500MS:

Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách.

Đối với các bài toán yêu cầu phải rút gọn thì máy Casio fx-500MS sẽ giúp ta rút gọn nhanh và có kết quả đúng nhất:

Rút gọn:

a)\small \dpi{80} \fn_jvn \frac{4\times 7}{9 \times 32}                d\small \dpi{80} \fn_jvn \frac{9.6-9.3}{18}

(Trích bài 27, trang 7, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Phạm Gia Đức, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Để tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp trên Casio fx-500MS không khó,hãy xem ví dụ cụ thể sau:

(Trích bài 212, trang 27, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Phạm Gia Đức, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Chỉ bằng những cái ấn phím đơn giản trên máy tính Casio fx- 500MS chúng ta sẽ tìm được số tự nhiên X nhanh và chính sát nhất.Hãy xem ví dụ sau:

Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

x chia hết cho 12, chia hết cho 25, chia hết cho 30 và 0 < x < 500

Để biết cách viết quy trình bấm phím tìm UCLN  chúng ta xem cách thực như sau trên máy tính  Casio fx-500MS:

Viết quy trình bấm phím tìm UCLN của 5782 và 9374 và tìm BCNN của hai số đó

Để tìm đuọc số tự nhiên X nhanh và chính sát chúng ta tham khảo về cách làm trên máy tính Casio fx-500MS như sau:

Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

x chia hết cho 12, chia hết cho 25, chia hết cho 30 và 0 < x < 500

Chúng ta chỉ cần vài bước bấm phím đơn giản trên máy Casio fx-570MS ta sẽ viết được quy trình bấm phím tìm UCLN:

Viết quy trình bấm phím tìm UCLN của 5782 và 9374 và tìm BCNN của hai số đó

Tìm số tự nhiên x, biết rằng 126 chia hết cho x, 210 chia hết cho x và 15 < x < 30

(Trích bài 180, trang 24, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Phạm Gia Đức, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Để tìm được ước chúng lớn nhất rồi tìm các ước chung,chúng ta xem ví dụ cụ thể cách tính sau trên máy Casio fx-570MS

Tìm UCLN rồi tìm các ước chung của 90 và 126

(Trích bài 177, trang 24, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Phạm Gia Đức, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))