Lớp 6 - 7

Chỉ cần vài cái bấm phím đơn giản trên máy Casio fx-500MS chúng ta sẻ có được kết quả đúng và  nhanh nhất:

Cho a = 45; b = 204

Tìm BCNN(a;b)

Để tính tích của hai số tự nhiên bằng 78 chúng ta chỉ cần thưc hiện cách tính sau trên máy Casio fx=500MS

Tích của hai số tự nhiên bằng 78. Tìm mỗi số đó.

Để tìm ước chung lớn nhất chúng ta xem hướng dẫn cách bấm phím trên may Casio fx-500MS như ví dụ sau:

Cho a = 45; b = 204; c = 126

Tìm UCLN(a;b;c)

Với bài toán này,chúng ta chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản trên máy Casio fx-500MS,máy sẽ cho ta kết quả muốn tìm nhanh và chính sát nhất:

(Trích bài 138, trang 25, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Phạm Gia Đức, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Máy Casio fx-500MS có thể giúp chúng ta tìm được số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 một cách nhanh và chính sát nhất,hãy xem ví dụ cụ thể sau:

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a chia hết cho  126 và a chia hết cho 198

(Trích bài 189, trang 25, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Tìm các bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400

(Trích bài 190, trang 25, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Để tìm hai số nguyên tố cùng nhau trên máy Casio fx-500MS chúng ta xem ví dụ sau:

(Trích bài 183, trang 24, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Nhờ có máy máy Casio fx-500MS mà chúng ta có thể tìm được số chia và số thương nhanh và chính sát nhất..hãy xem ví dụ dưới đây:

Trong một phép chia, số bị chia bằng 86, số dư bằng 9. Tìm số chia và thương.

(Trích bài 168, trang 22, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Ta không cần tốn nhiều thời gian để chứng minh số 8 có là ước chung lớn nhất của 24 và 30,ta chỉ cần thực hiện một vài phép tính đơn giản trên máy tính Casio fx-500MS sẽ cho ta kết quả nhanh và đúng nhất

(Trích bài 169, trang 22, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Để tìm ra số tự nhiên cần tìm nhanh và đúng nhất ta thực hiện bấm phím trên máy Caisio fx-500MS như sau:

Tìm số tự nhiên a, biết rằng 91a và 10 < a < 50.

(Trích bài 166, trang 22, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))