Lớp 6 - 7

Máy casio fx-500MS sẻ giúp ta tìm ra số đúng và nhanh nhất điền vào dấu * các chữ số thích hợp:

**** 

×9¯

2118*

(Trích bài 140, trang 19, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))


Máy casio fx-500MS sẻ giúp ta tìm ra số đúng và nhanh nhất điền vào dấu * các chữ số thích hợp:

**** 

×9¯

2118*

(Trích bài 140, trang 19, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))


Trong các số: 539; 3240; 831

a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 ?

b) Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9?

(Trích bài 133, trang 19, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Ta tham khảo ví dụ sau về cách làm sau trên máy casio fx-500MS để tìm ra số đúng nhất điền vào dấu *

Điền chữ số vào dấu * để  số 53* chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

(Trích bài 138, trang 19, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Ta tham khảo ví dụ sau về cách làm sau trên máy casio fx-500MS để tìm ra số đúng nhất điền vào dấu *

Điền chữ số vào dấu * để  số 53* chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

(Trích bài 138, trang 19, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

a) Tính điểm trung bình của từng xạ thủ.

b) Có nhận xét gì kết quả và khả năng của từng người.

 (Trích bài 13,trang 6, Bài tập Toán 7 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Trần Đình Châu- Trần Kiều , NXBGD (tái bản lần thứ năm))

Để tính giá trị của biểu thức nhanh và chính sát nhất ta thực hiện các bước sau trên máy Casio fx-500MS như sau:

(Trích bài 9,trang 11, Bài tập Toán 7 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Trần Đình Châu- Trần Kiều , NXBGD (tái bản lần thứ năm))

Để tính giá trị của hàm số trên máy Casio fx-500MS nhanh nhất ta làm theo quy trình bấm phím như sau:

Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức f(x) = 2${x}^{2}$ -5

Hãy tính: f(1); f(-2); f(0); f(2).

(Trích bài 37 trang 48, Bài tập Toán 7 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức - Trần Luận , NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Để tìm các sô thích hợp điền vào chổ trống,chúng ta chỉ cần thực hiện một sồ phép tính đơn giản trên máy Caisio fx-500MS.Tham khảo một số ví dụ sau:

(Trích bài 2trang 42, Bài tập Toán 7 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức - Trần Luận , NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Điền chữ số vào dấu * để số 1*5* chia hết cho 2, 3, 5, 6, 9.

(Trích bài 209, trang 27, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))