Lớp 6 - 7

Tổng sau có chia hết cho 3 không?

 A=2+22+ 23+ 24+ 25+26+27+ 28+ 29+ 210 .

(Trích bài 210, trang 27, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Cho đa thức f(x)=${x}^{2}$ -4x-5 . Chứng tỏ rằng x=-1; x=5 là hai nghiệm của đa thức.

 (Trích bài 43,trang 15, Bài tập Toán 7 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Trần Đình Châu- Trần Kiều , NXBGD (tái bản lần thứ năm))

Cho biểu thức 5x2 +3x-1 .Tính giá trị biểu thức tại:

a) x=0;              b) x=-1;                 c) x=13

(Trích bài 9,trang 10, Bài tập Toán 7 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Trần Đình Châu- Trần Kiều , NXBGD (tái bản lần thứ năm))

Tìm x trong tỉ lệ thức sau:

x $\div$ (-2,14) = (-3,12)$\div$ 1,2
(Trích bài 133 trang 22, Bài tập Toán 7 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức - Trần Luận , NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

(Trích bài 137 trang 22, Bài tập Toán 7 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức - Trần Luận , NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Tìm số tự nhiên n, biết rằng:

2n = 16

(Trích bài 102, trang 14, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Tìm số tự nhiên x, biết:

  70-5.(x-3) = 45              

(Trích bài 105, trang 15, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

 

Các giá trị tương ứng của s và t được cho trong bảng sau:

     t       1       2       3       4       5
    s       12       24       36       48      60
 st          

a) Điền các số thích hợp vào ô trống nói trên;

b) Hai đại lượng s và t có tỉ lệ thuận với nhau hay không ? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ.

(Trích bài 3 trang 43, Bài tập Toán 7 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức - Trần Luận , NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Chọn số là nghiệm của đa thức: 

a) 3x - 9                                                                          

 

-3

0

3

b) x2 - 8x + 12

 

-6

-1

1

6

(Trích bài 57,trang 17, Bài tập Toán 7 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Trần Đình Châu- Trần Kiều , NXBGD (tái bản lần thứ năm))

(Trích bài 100, trang 20, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))