Lớp 6 - 7

Với máy Casio fx-500MS chúng ta có thể tính toán phân một cách nhanh chóng.

Tham khảo một số ví dụ sau:

I. Số tự nhiên: tập hợp các số tự nhiên

1/ Ấn 1234 = rồi chỉ rõ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

2/ Ấn 1234567890 = ? Có thấy dấu gì xuất hiện thêm ở dòng kết quả?

Tìm số tự nhiên x (giải trên máy tính Casio fx-570MS hoặc các máy tính khác tương tự) biết rằng 126 chia hết cho x, 210 chia hết cho x và 15 < x < 30

 

Viết quy trình bấm phím tìm UCLN của 5782 và 9374 và tìm BCNN của hai số đó. Giải trên máy tính Casio fx-570MS (các máy tính khác tương tự)

Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

x chia hết cho 12, chia hết cho 25, chia hết cho 30 và 0 < x < 500

(Trích bài 201, trang 26, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Phạm Gia Đức, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Một vườn hình chữ nhật có chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp ( khoảng cách giữa hai cây là một số tự nhiên với đơn vị là mét), khi đó tổng số cây là bao nhiêu?

Rút gọn biểu thức sau chỉ bằng cách bấm máy tính Casio fx-570MS (Trích bài 27, trang 7, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Phạm Gia Đức, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách bằng cách bấm máy tính Casio.

*×** = 115

(Trích bài 165, trang 22, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

b. 0,3 tạ và 50kg.

(Trích bài 139, trang 25, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Phạm Gia Đức, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))