Lớp 6 - 7

a. 5 và 8 ;                           b. 10 và 7 ;

c. 7 và 12 ;                         d. 13 và 6 ;

(Trích bài 144, trang 26, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Phạm Gia Đức, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))Bài giải

Hai xe máy cùng đi từ A đến B. Một xe đi hết 1 giờ 20 phút, xe kia đi hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe, biết rằng trung bình 1 phút xe thứ nhất đi hơn xe thứ hai 100m.

(Trích bài 34/ trang 47, Bài tập Toán 7 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức - Trần Luận , NXBGD (tái bản lần thứ năm))

a. 8% của 90;          b. 7% của 80;

c. 6% của 38;          d. 3% của 97

(Trích bài 145, trang 26, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Phạm Gia Đức, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Giải bằng máy tính Casio fx-500VN PLUS