Lớp 6 - 7

Đề bài: 

Tìm dư khi chia A= \(1^{2015} + 2^{2015} + ... + 2015^{2015}\) cho 11
 

Ngày hôm qua (26/10/2015), báo điện tử vnexpress có đăng một bài toán lớp 7 thu hút hàng nghìn bình luận từ các thầy cô và phụ huynh học sinh, nội dung chính xuất phát từ bài toán dưới đây:

Đề

Viết các số các số thập phân sau dưới dạng phân số

\(0,(34);\,\,0,(123);\,\,\,0,0(8);\,\,\,0,1(23)\)

Trích sách bài tập toán lớp 7 tập 1 

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm BCNN của :

a)   10, 12, 15

b)   8, 9, 11

c)   24, 40, 168

Trích SGK Toán lớp 6 tập 1

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tìm ƯCLN của

a)    16, 80, 176

b)    18, 30, 77

Trích SGK Toán lớp 6 tập 1

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số sau: 75125232 và 175429800.

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm x \in\mathbb{Q} biết rằng :

 

c)  $\left( {2x - 1} \right)^3 = - 8$      d) \inline \bg_white \left( {x + \frac{1}{2}} \right)^2 = \frac{1}{{16}}

Trích sách bài tập lớp toán lớp 7 tập 1

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố

a) 225;                      c) 1800;

b) 1050;                    d) 3060.

Trích sách giáo khoa toán lớp 6 tập 1

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Trích sách bài tập toán lớp 6 tập 1 bài 204 trang 26

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Trích sách bài tập toán lớp 7 tập 1

Giải trên máy tính 570VN Plus