Lớp 6 - 7

Đề

Câu 10 : Cho tam giác vuông tại A có \dpi{100} \fn_jvn \widehat{B}-\widehat{C}=10^{0}25^{'}. Tia phân giác của góc ABC cắt AC ở D. Tính số đo các góc ADB và BDC ( kết quả độ , phút, giây)

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề

Câu 9:

Ba kho A,B,C chứa một số gạo. Người ta nhập vào kho A thêm 27% số gạo của kho đó . Xuất ở kho B đi 19% số gạo của kho đó. Xuất ở kho C đi 25% số gạo của kho đó. Kho đó số gạo ở ba kho bằng nhau. Tính số gạo mỗi kho lúc đầu, biết rằng số gạo ở kho B chứa nhiều hon kho A là 138 tấn

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề

Câu 8:Tìm x biết

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết BC= \dpi{100} \fn_jvn 25\sqrt{3} , AB :AC = 5: 12.

Tính độ dài AB và AC

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

 

Đề

Câu 6:Tìm hai chữ số tận cùng của số:

\dpi{100} \fn_jvn a=6^{2000}+6^{2001}+6^{2002}

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề

Câu 6:Tìm x biết

\dpi{100} \fn_jvn \frac{8,1+18,7y}{\sqrt{3}}=\frac{16+43y}{27}=\frac{7,9+24,3y}{7x}

 Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

 

Đề

Câu 5:Tính chính xác 99999^{3}

 Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề

Câu 3: Tính chính xác kết quả phép nhân sau: 123456789012345\times 56789

 Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề

Bài 3:

Tính A= \frac{1}{17}+\frac{7}{17\times 27}+\frac{7}{27\times 37}+...\frac{7}{1997\times 2007}

Trích đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề

Bài 2: Tìm x biết

\dpi{150} \frac{\left ( 0,3-1\frac{3}{5} \right \times \frac{3}{4})\left ( \frac{1}{6}+0,1+\frac{1}{15} \right )\times x\div \left ( \frac{1}{6} +0,1-\frac{1}{15}\right )}{\left ( 0,5-\frac{1}{3}+0,25-\frac{1}{5} \right )\div \left ( 0,25-\frac{1}{6} \right )}=3,75\div \left ( 1,5-\frac{3}{4} \right )

Trích đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

A=\frac{0,\left ( 5 \right )\div 1,2\left ( 7 \right )}{0,0\left ( 4 \right )-\frac{1}{25}}+0,0\left (17 \right )

Trích đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014