Lớp 6 - 7

Đề

Bài 10

Cho đoạn thẳng AB = 233 cm. Gọi M1 là trung điểm của đoạn thẳng AB; Gọi M2 là trung điểm của đoạn thẳng  M1B ; Gọi M3 là trung điểm của đoạn thẳng M2B; ...; Gọi M100B là trung điểm của đoạn thẳng M99B. Tính độ dài của đoạn thẳng M1M100.

Trích đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Gọi a, b là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật, biết diện tích của hình chữ nhật là 22187574cm2  và

ƯCLN (a, b)=1923. Tính chu vi của hình chữ nhật đó

Trích đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề bài:

Câu 7

Tìm số tự nhiên n biết :

5^{n}+5^{n+1}+5^{n+2}+5^{n+3}=38085937500

Trích đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Cho a=123^{2}b-c=23^{4} . Hãy tính giá trị của A biết :

A=b\left ( a-c \right )-c\left ( a-b \right )

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Tìm tổng các ước lẻ của số 32800768

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Tính giá trị của biểu thức sau:

B=\frac{2014}{3}+\frac{2014}{12}+\frac{2014}{35}+\frac{2014}{63}+...+\frac{2014}{4040099}

 Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề bài 

Câu 4 Tính

a) \LARGE \bg_white \fn_jvn A=3+\frac{2}{2+\frac{2}{5+\frac{3}{4+\frac{11}{55+\frac{5}{7}}}}}

b)\huge \bg_white \fn_jvn B=2014-\frac{1}{5+\frac{2}{7+\frac{3}{9-\frac{4}{11}}}}

 Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề

Câu 3: Tìm UCLN và BCNN của hai số A=1773593000B=156060

 Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề

Câu 2: Tính chính xác kết quả phép nhân sau: 123456789012345\times 56789

 Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Tính giá trị của biểu thức :

A=\frac{0,8\left ( \frac{4}{5} \times 1,25\right )}{0,64-\frac{1}{25}}+\frac{\left ( 1,08-\frac{2}{25} \right )\div \frac{4}{7}}{\left ( 6\tfrac{5}{9} -3\frac{1}{4}\right )\times 2\frac{2}{17}}+\left ( 1,2\times 0,5 \right )\div \frac{4}{5}

 Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014