Lớp 6 - 7

Tìm BCNN (24614205; 10719433)

Trích kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio quận Tân Bình 2012-2013

Tìm tất cả các số chia hết có dạng \small \dpi{80} \fn_jvn \overline{34x5y} chia hết cho 36

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Vĩnh Long 27/11/2011

Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 370368 và 196296

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Vĩnh Long 27/11/2011

Cho biểu thức:

\dpi{80} \fn_jvn B=\sqrt{\frac{\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}}+\sqrt{2009-\sqrt{13,3}}}{\sqrt{3+2\sqrt{5}+3\sqrt{7}}-\sqrt{2-3\sqrt{5}+4\sqrt{7}}}}

Trích đề thi học sinh giỏi trên máy tính Casio cấp quốc gia 13/03/9

Tính giá trị của biểu thức

\small \dpi{80} \fn_jvn \small \dpi{100} \fn_jvn A=\frac{1,25^2\times 15,37^3\div 3,75^4}{\frac{1}{4}[(\frac{3}{7}+\frac{2}{5})^2-(\frac{5}{7}-\frac{2}{3})^3]^4}

Trích đề thi học sinh giỏi trên máy tính Casio cấp quốc gia 13/03/9

Dùng máy tính Casio tính bốn chữ số cuối của số \small \dpi{80} \fn_jvn 14^{2002}

Tìm chữ số hàng đơn vị cuối của số \small \dpi{80} \fn_jvn 17^{2002}

Trích đề thi gải toán nhanh trên máy tính Casio bậc THCS 28-09-2003

Tìm các số  X,Y,Z biết

\small \dpi{80} \fn_jvn 3x=2y=5z\small \dpi{80} \fn_jvn x^{2}+y^{2}+z^{2}=27797 . Kết quả chính xác

Trích đề thi giải toán nhanh trên máy tính Casio 22-09-2012

Với phép chia có dư thì đã không xa lạ với các  học sinh THCS nhưng để tính phép chia có dư trên các con số lớn mà ta tính toán bằng giấy viết thì rất là phước tạp.  Sau đây là cách lấy số dư trong phép chia bằng máy tính fx570ES PLUS