Lớp 6 - 7

Trích kì thi giỏi toán trên máy tính TPHCM quận Tân Phú năm học 2011 2012

 

Máy Casio fx570ES PLUS sẽ giúp chúng ta giải các phương trình mà không tốn nhiều thời gian,hãy xem ví dụ sau để biêt cách giải :

Giải các phương trình sau:

a) 7x + 21 = 0             b) 5x - 2 = 0

c) 12 - 6x = 0              d)  -2x - 14 = 0

 

 Đối với bài toán tìm giá trị của m chúng ta thực hiện phép tính trên máy Casio fx-570ES PLUS,máy sẽ cho ta kết quả nhanh và chính sát nhất:

Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau đây nhận x= -2 làm nghiệm : 2x+m=x+1

Đối với những bài toán giải phương trình máy tính Casio fx-570ES PLUS giúp chúng ta tìm nghiệm một cách dễ dàng và nhanh chóng.Hãy xem hướng dẫn giải dưới đây :

Tính \small \dpi{80} \fn_jvn 214365789\times 897654 ghi kết quả dưới dạng số tự nhiện 

Trích đề thi giỏi toán trên máy tính Casio 28/09/2003

Tìm UCLN và BCNN của \small \dpi{80} \fn_jvn 75125232 và \small \dpi{80} \fn_jvn 175429800

Trích đề thi học sinh giỏi trên máy tính Casio fx 570ES PLUS

Tìm chữ số cúối cùng ( chữ số hàng đơn vị) của số  \small \dpi{80} \fn_jvn 7^{2012}

Trích đề thi giỏi toán trên máy tính Casio 26/06/2012

Tìm một số tự nhiên x biết lập phương của nó có tận cùng là 3 chữ số 1

Trích đề thi giỏi toán trên máy tính Casio tháng 01\2005

Tìm UCLN và BCNN \small \dpi{80} \fn_jvn 9148\small \dpi{80} \fn_jvn 16632

Trích đề thi học sinh giỏi trên máy tính Casio TPHCM

So sánh hai số \small \dpi{80} \fn_jvn A=23^{32}\small \dpi{80} \fn_jvn B=32^{23}

Trích đề thi học sinh giỏi trên máy tính Casio THCS 2005-2006