Máy tính Casio fx-570VN PLUS

Đề

Tìm phần thực, phần ảo, modun của số phức sau.

\(z = {\left( {\frac{{1 + i}}{{1 - i}}} \right)^8} + {\left( {\frac{{1 - i}}{{1 + i}}} \right)^8}\)

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Giải bất phương trình

\(\log (x^2 - x - 6) \le 1 + \log (x + 2)\,\,(*)\)

Trích đề kiểm tra học kì I môn toán lớp 12 tỉnh Bình Thuận năm 2014-2015

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề
Giải phương trình  \(24x^4 - 338x^3 + 1297x^2 - 1896x + 945 = 0\)
 
Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Giải hệ phương trình sau

\(\left\{ \begin{array}{l} 2x - 3y + 2z = 4 \\ - 4x + 2y + 5z = - 6 \\ 2x + 5y + 3z = 8 \\ \end{array} \right.\)

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số sau: 75125232 và 175429800.

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  \(A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]\)

Tính \({\rm{B = A}}^{\rm{3}}\)

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  \(A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]\)

Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Giải trên máy tính 570VN Plus