Máy tính Casio fx-570VN PLUS

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  \(A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]\)

Tính định thức của ma trận A

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho \(m = \log _2 3\) và \(n = \log _2 5\)

Tính \(\log _2 \sqrt[6]{{360}}\)  theo m, n

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Gần đây trên nhiều diễn đàn xuất hiện cuộc bàn cãi lớn về kết quả của bài toán \dpi{100} \fn_jvn \small 6\div 2\left ( 2+1 \right ). Kết quả lả 9 hay là 1

Và có người còn đề nghị đi hỏi đến Giáo Sư Ngô Bảo Châu hay Tiến Sĩ Lê Thống Nhất

Đây là cách hướng dẫn các chức năng của Fix, Sci,Norm của máy tính Casio fx 570VN PLUS

Để đưa dữ liệu vào biến đơn x={1,2,2,3,3,3,4,4,5}, dùng trong cột FRQ để xát định số lặp cho từng khoản mục \small \dpi{80} \fn_jvn (x_n; freqn)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1). Và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không gian mẫu.

Với cách tính phần nguyên Int và Intg sẽ giúp ta lấy được phần nguyên của số thập phân trực tiếp trên máy

GCD xác định ước chung lớn nhất của hai giá trị

Ví dụ : Xác định ước chung lớn nhất của hai số 28 và 35