Sinh học

Ở một loài động vật có vú, xét 3 gen khác nhau; gen thứ nhất có 2 alen, gen thứ hai có 3 alen và gen thứ ba có 4 alen.

1. Nếu 3 gen này nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau.

a. Tính số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể.

b. Tính số kiểu gen đồng hợp cả 3 gen trong quần thể.

c. Tính số kiểu gen dị hợp cả 3 gen trong quần thể.

2. Nếu cả 3 gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường thì quần thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau.

3.Nếu gen thứ nhất và gen thứ hai nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường và gen thứ ba nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X thì quần thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau?

Trích câu 5 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 bậc THPT

Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng, được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có 176 cây hoa đỏ và 128 cây hoa trắng.

a. Tính xác suất để ở F2 xuất hiện 3 cây trên cùng một lô đất có thể gặp ít nhất 1 cây hoa đỏ.

b. Dùng tiêu chuẩn χ2 (khi bình phương) để kiểm định sự phù hợp hay không giữa số liệu thực tế với số liệu lí thuyết.

Cho biết: với (n-1) = 1; α = 0,05 thì χ2 lí thuyết = 3,84.

Trích câu 4 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 bậc THPT

Một loài thực vật thụ phấn tự do có gen D quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt dài. Gen R quy định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen r quy định hạt trắng. Hai cặp gen D, d và R, r phân ly độc lập. Khi thu hoạch một quần thể cân bằng di truyền người ta thu được 14,25% hạt tròn, đỏ; 4,75% hạt tròn, trắng; 60,75% hạt dài, đỏ; 20,25% hạt dài, trắng.

          a. Hãy tính tần số alen (D, d, R, r) và tần số kiểu gen của từng tính trạng trong quần thể nên trên.

          b. Hãy tính tần số kiểu gen của quần thể nêu trên khi xét chung cả hai tính trạng.

Trích câu 3 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 bậc THPT

Người ta nuôi cấy 2 chủng vi khuẩn vào hai môi trường dinh dưỡng thích hợp, mỗi môi trường 5ml. Chủng thứ nhất có 106 tế bào, chủng thứ hai có 2.102 tế bào.

a. Số lượng tế bào của mỗi chủng trong 1ml dung dịch tại thời điểm 0 giờ là bao nhiêu?

b. Sau 6 giờ nuôi cấy người ta đếm được ở chủng thứ nhất có 8.108 tế bào/ml, ở chủng thứ hai có 106 tế bào/ml. Thời gian 1 thế hệ của mỗi chủng trên là bao nhiêu?

Trích câu 2 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 bậc THPT

Hai gen A và B có chiều dài như nhau. Hai gen này nhân đôi một số lần không bằng nhau đòi hỏi môi trường cung cấp 18000 nuclêôtit tự do. Tổng số nuclêôtit trong các gen con tạo ra từ hai gen A và B là 21600 nuclêôtit.

a. Tìm số lần nhân đôi của hai gen A và B biết số lần nhân đôi của gen A nhiều hơn gen B?

b. Nếu gen A có 2385 liên kết hiđrô thì số nuclêôtit mỗi loại của gen này là bao nhiêu?

Trích câu 1 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 bậc THPT

Một vi khuẩn hình cầu có khối lượng  5.10^{-13} g, cứ 20 phút lại nhân đôi 1 lần .Trong điều kiện nuôi cấy ưu thì cần bao nhiêu giờ để đạt tới khối lượng 6.10^{27} g?
 

Một tế bào sinh dục sơ khai của tinh tinh (2n=48 NST) nguyên phân liên tiếp một số đợt tạo ra các tế bào con 24480 NST hoàn toàn mới.
Tìm số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai ban đầu.
 

Một tế bào sinh dục sơ khai của tinh tinh (2n=48 NST) nguyên phân liên tiếp một số đợt tạo ra các tế bào con 24480 NST hoàn toàn mới.
Tìm số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai ban đầu.