Toán nâng cao

Đề

Tìm x, y, z  biết:

a)   \(\frac{{47,375 - \left( {26\frac{1}{3} + 18x} \right) \times 2,4}}{{17,81 - 23\frac{2}{3}:1\frac{5}{6}}} = 4,625\) 

b)  \(3x = 5y\,;7y = 8z\) và \({\rm{2,14x - 4,78y + z = 673,15 }}\) 

 Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức:  \(A = \left( {\frac{3}{{\sqrt {a + 1} }} + \sqrt {1 - a} } \right):\left( {\frac{3}{{\sqrt {1 - a^2 } }} + 1} \right)\) 

 với  \(a = \frac{{\sqrt 3 }}{{2 + \sqrt 3 }}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

a) Tìm số dư trong phép chia  \(\frac{{x^5 - 6,723{\rm{x}}^{\rm{3}} + 1,857{\rm{x}}^{\rm{2}} - 6,458{\rm{x}}\,{\rm{ + }}\,{\rm{4,319}}}}{{{\rm{x}}\,{\rm{ + }}\,{\rm{2,318}}}}\)  

b) Tìm a để \({\rm{P(x) = 3x}}^{\rm{3}} {\rm{ + 17x - 625 + a}}^{\rm{2}} {\rm{ }}\) chia hết cho \({\rm{x + 3}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho tam giác ABC có các cạnh a = 12 cm, b = 15 cm, c = 20 cm.

a)  Tính gần đúng góc C (độ, phút, giây).

b)  Tính gần đúng diện tích S  của tam giác ABC.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tính gần đúng khoảng cách giữa điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số \(y = x^3 - 4x^2 - 3x + 2\).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho phương trình \(x + \sqrt[7]{x} - 1 = 0\,\,\,(1)\)    

Chứng minh rằng phương trình (1) có nghiệm dương duy nhất.

Tìm gần đúng nghiệm của phương trình (1) bằng phương pháp lặp (Viết quy trình bấm máy).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Giải gần đúng phương trình:     \(25^x - (\ln 3 + 1).5^x - 2\sqrt 3 + 1 = 0\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Giải gần đúng hệ phương trình:   \(\left\{ \begin{array}{l} x^2 - 2y = 5 \\ y^2 - 2x = 5 \\ \end{array} \right.\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cao Bằng năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Một người được lĩnh lương khởi điểm là 700.000đ/tháng. Cứ ba năm anh ta lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 36 năm làm việc anh ta được lĩnh tất cả bao nhiêu tiền (Lấy chính xác đến hàng đơn vị).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Biết rằng \(A = \sqrt {1 + \frac{1}{{a^2 }} + \frac{1}{{\left( {a + 1} \right)^2 }}} = 1 + \frac{1}{a} - \frac{1}{{a + 1}}\)  (với a > 0).

Áp dụng công thức trên tính giá trị của 

\(B = \sqrt {1 + \frac{1}{{1^2 }} + \frac{1}{{2^2 }}} + \sqrt {1 + \frac{1}{{2^2 }} + \frac{1}{{3^2 }} + } ... + \sqrt {1 + \frac{1}{{2011^2 }} + \frac{1}{{2012^2 }}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus