Toán nâng cao

Đề

Tìm hai chữ số tận cùng của số: \({\rm{N = 2}}^{{\rm{2010}}} {\rm{ + 2}}^{{\rm{2011}}} {\rm{ + 2}}^{{\rm{2012}}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho \({\rm{S}}_{\rm{n}} = \sqrt {\frac{{\rm{1}}}{{\rm{4}}} + \frac{{\rm{2}}}{{{\rm{4}}^{\rm{2}} }} + \frac{{\rm{3}}}{{{\rm{4}}^{\rm{3}} }} + \frac{{\rm{4}}}{{{\rm{4}}^{\rm{4}} }} + ... + \frac{{\rm{n}}}{{{\rm{4}}^{\rm{n}} }}}\)

Tính giá trị gần đúng của S15.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm số tự nhiên N bé nhất thỏa N chia 30 dư 16, N chia 2012 dư 494

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho dãy số (un) biết u1 = 2011, u2 = 2012, un+2 = un+1 + un ( .\(u_n\geqslant 1\)

Tính u10.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho đa thức Q(x) = (2011x + 1)4.

Tính tổng các hệ số của đa thức chính xác đến đơn vị.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm số dư khi chia \({\rm{A = 555}}^{{\rm{222 }}} {\rm{ + 222}}^{{\rm{555}}} {\rm{ + 2012 }}\) cho 7.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tính gần đúng khoảng cách giữa hai điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 

\(f(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 1\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tính gần đúng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất  của hàm số \(f(x) = \frac{{x^2 + 2x + 3}}{{x + 1}}\) trên đoạn \(\left[ {\frac{1}{3};\frac{{\sqrt 2 }}{2}} \right]\).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tính giá trị của biểu thức: \(A = x^3 - 3xy^2 - 2x^2 y - \frac{2}{3}y^3\) tại:\(x = \frac{{ - 3}}{4};y = - 2\frac{3}{7}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tính gần đúng nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}c} {9^x - 5 \times 3^x + 2 = 0} \\ {2^y - 2\log _2 x = 3} \\ \end{array}} \right.\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hậu Giang năm 2012

Giải trên máy tính 570VN Plus