Vật Lý

Đề

Bắn hạt prôtôn với  động năng KP= 1,46MeV vào hạt nhân Li  đứng  yên, tạo ra hai hạt nhân giống nhau có cùng khối lượng là mX và cùng động năng. Cho mLi= 7,0142u, mp=1,0073u, mX=4,0015u, 1u=931,5MeV/c2. Hai hạt sau phản ứng có vectơ vận tốc hợp nhau một góc là

A. 168o36’.                       B.48o18’.                        C.60o.                    D.70o.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Một lò phản ứng phân hạch của nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của 235U và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra 200 MeV; số A-vô-ga-đrô NA= 6,02.1023mol–1. Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là

A. 461,6 kg.            B. 230,8 kg.           C. 230,8 g.           D. 461,6 g.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ  đơn sắc, trong  đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng  λ (có giá trị trong khoảng từ 500 nm  đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ là

 A.500 nm.              B.520 nm.              C.540 nm.            D.560 nm.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Trong giờ học thực hành, một học sinh làm thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe  đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước  sóng 0,5 µm. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ởchính giữa). Sốvân sáng quan sát được trên màn là

A.15.                     B.17.                     C.13.                     D.11.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Một mạch dao  động LC lí tưởng gồm tụ  điện có  điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có  độ tự cảm 6 µH. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch có giá trị là

A. 212,54 mA.         B. 65,73 mA.         C. 92,95 mA.         D. 131,45 mA.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Một thiết bị tạo ra sóng hình sin truyền trong một môi trường, theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz và tốc  độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s  đến 1 m/s. Gọi A và B là hai  điểm thuộc Ox,  ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độtruyền sóng là

A. 90 cm/s.            B. 80 cm/s.            C. 85 cm/s.    D. 100 cm/s.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm  được treo ở trần một căn phòng, tại nơi có g = 10 m/s2. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang  ở vị trí cân bằng,  đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao  động  điều hòa với cùng biên  độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi  ∆t là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc  đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị ∆t gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 8,12 s.              B. 2,36 s.               C. 7,20 s.              D. 0,45 s.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Một con lắc lò xo dao động  điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì và biên độ lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian (t = 0) khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tựdo g = 10 m/s và  π2=10.

Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là.

A.\(\frac{4}{{15}}s\)                   B. \(\frac{7}{{30}}s\)                  C. \(\frac{7}{{30}}s\)                      D. \(\frac{1}{{30}}s\)

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc α0. Biết lực căng dây có giá trị lớn nhất bằng 1,02 lần giá trị nhỏ nhất. Giá trị của α0

A.6,6o.          B.3,3o.         C.9,6o.         D.5,6o.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho mạch điện như hình vẽ. 

Trong đó, các nguồn điện có điện trở trong không đáng kể; ${E_1} = 10(V),{E_2} = 2(V),{E_3} = 13(V)$; giá trị các điện trở: ${R_1} = 5(\Omega ),{R_2} = {R_3} = 10(\Omega )$

Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở?

Tính hiệu điện thế UAD?

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia môn Lý lớp 12 cấp THPT năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus