Máy FX-500ES: Thống kê (P3)

Thứ năm, 02/08/2012, 10:32 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Các lệnh tính thống kê biến đơn  (1- VAR)

Dưới đây là lệnh xuất hiện trên menu phụ khi chọn 4 (Sum), 5 (Var), 6 (MinMax) hoặc 7 (Distr) trên menu STAT trong kiểu tính thống kê biến đơn.

Xem phụ lục <#039>

¯=xn

xσn = (x-x¯)2n

xσn-1=(x-x¯)2n-1

về công thức tính sử dụng cho từng lệnh (Trang 90)

Ý kiến của bạn