Thứ tự ưu tiên các phép toán trên Máy tính Casio FX-500ES

Thứ năm, 02/08/2012, 11:20 GMT+7
 • Chia sẻ tin này qua :
 • Chia sẻ qua Facebook
 • Chia sẻ qua Google+
 • Chia sẻ qua Twitter

¨      Thứ tự ưu tiên các phép tính

§         Máy tính thực hiện các phép tính thứ tự ưu tiên sau

§         Cơ bản các phép tính được thực hiện từ trái qua phải.

§         Biểu thức có dấu ngoặc đơn được ưu tiên cao nhất.

§         Phép tính thực hiện theo thứ tự ưu tiên:

  Thứ tự ưu tiên các phép tính

§         Máy tính thực hiện các phép tính thứ tự ưu tiên sau

§         Cơ bản các phép tính được thực hiện từ trái qua phải.

§         Biểu thức có dấu ngoặc đơn được ưu tiên cao nhất.

§         Phép tính thực hiện theo thứ tự ưu tiên:

 1. Hàm Pol(,  Rec(,  sin(, cos(,  tan(, sin-1(,  cos-1(, tan-1(, sinh(, cosh(, tanh(, sinh-1, cosh-1, tanh-1(, log(, ln(, e^(, 10^(, (,  , Abs(, Rnd(.
 2. Các hàm được tạo bởi giá trị luỹ thừa, khai căn luỹ thừa: x2,x3,x-1,x!,  , r, g, ^(,

Phần trăm: %

 1. Phân số: abc.
 2. Dấu: (--) (dấu âm)
 3. Phép tính ước lượng thống kê: x, y, \x1, \x2
 4. Chỉnh hợp, tổ hợp: nPr, nPr.
 5. Phép nhân, chia: x,

Phép nhân tắt: Dấu nhân được bỏ qua ngay trước π, e, biến, hằng số (2π, 5A, 3mp, 2i,....), hàm có dấu ngoặc đơn (2 (3), Asin(30)...)

 1. Phép cộng và phép trừ: +, -

Lưu ý rằng máy ES không dành ưu tiên cho phép nhân tắt ( Chỉ độc nhất hiệu ES. Riêng ES PLUS, MS lại công nhận nhân tắc), nghĩa là phép nhân tắt hay phép nhân thường đều có ưu tiên bằng nhau (3  5A hay  đều giống nhau về thư tự ưu tiên).

Nếu một Phép tính chứa một giá trị âm, cần đóng giá trị âm đó trong ngoặc đơn. Chẳng hạn, khi bình phương -2 bạn cần phải nhập ((-2)2). Vì x2 là ưu tiên cao hơn vị trí của dấu âm (-)ở ưu tiên 4.

Ví dụ:

Ý kiến của bạn