Hướng dẫn nhân hai ma trận với nhau bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ năm, 27/12/2012, 13:51 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tính ma trận A nhân với ma trận B

\small \dpi{80} \fn_jvn A=\begin{vmatrix} 1 & 2\\ 4& 0 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}   và ma trận \small \dpi{80} \fn_jvn B=\begin{vmatrix} -1& 0 &3 \\ 2& -4 & 1 \end{vmatrix}

Vào chương trình ma trậ, ấn :

Nhập ma trận A 

(Matrix)(Dim)(MatA)(\small \dpi{80} \fn_jvn 3\times 2:   3dòng, 2 cột)

Nhập các phần tử A

 

Nhập ma trận B

(Matrix)(Dim)(MatB)(\small \dpi{80} \fn_jvn 2\times 3 :  2dòng, 3cột)

Nhập các phần tử B

Tính A  ma trận A nhân với B

(Matrix)(MatA)(Matrix)(MatB)

Ta được kết quả ma trận \small \dpi{80} \fn_jvn A \times B =\begin{vmatrix} 3 &-8 &5 \\ - 4&0 &12 \\ 12&-20 &-1 \end{vmatrix}

 Báo lỗi xuất hiện khi \small \dpi{80} \fn_jvn +,-  hai ma trận không cùng Dim( số dòng, cột) hay nhân 2 ma trận mà có số dòng, cột không tương thích với nhau

 

             

               

Ý kiến của bạn