Lớp 10 - 11

Giải phương trình sau:

\(\large {x^2} + 4x - 1 = \sqrt {x + 7} {\rm{ }}\left( 1 \right)\)

Đề

Giải bất phương trình :

a)    \(2x^2 - 7x - 15 \ge 0\)

b)    \(12x^2 - 17x - 105 < 0\)

Trích SBT Đại Số lớp 10 nâng cao

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình:

\( \cos 2x + 2 = ({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx - cosx}})(2\sin x - 4\cos x - 1)\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tìm nghiệm dương nhỏ nhất gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình

b. 3sin2x + 4cos2x = 5

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Long năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình (độ, phút, giây)

\(4(\sin 3x - c{\rm{os2x}}) = 5({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx - 1)}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Giải phương trình: 6(cosx-sinx) + sin2x + 5 = 0 (lấy nghiệm gần đúng dương nhỏ nhất theo độ, phút, giây)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Cho dãy số (xn) được xác định bởi: \(\left\{ \begin{array}{l} {\rm{x}}_{\rm{1}} = 7;x_2 = 9 \\ x_{n + 2} = 9x_{n + 1} - 7x_n \\ \end{array} \right.\) (n là số nguyên dương). Xác định n để xn là số nguyên nhỏ nhất có 9 chữ số. Tìm xn đó.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề 

Cho biểu thức P(x) = \left( {2x + \frac{1}{x}} \right) + \left( {2x + \frac{1}{x}} \right)^2 + \left( {2x + \frac{1}{x}} \right)^3 + \cdot \cdot \cdot + \left( {2x + \frac{1}{x}} \right)^{20}Tìm hệ số chính xác của số hạng không chứa x trong khai triển và rút gọn biểu thức P(x). 

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề 

Cho dãy số  \(\left\{ {u_n } \right\}\) với:

\(u_1 = 1;\,\,u_2 = \sqrt 2 ;\,\,u_3 = \sqrt {2 + \sqrt[3]{3}} ;\,\,u_4 = \sqrt {2 + \sqrt[3]{{3 + \sqrt[4]{4}}}} ;\,\,\,u_5 = \sqrt {2 + \sqrt[3]{{3 + \sqrt[4]{{4 + \sqrt[5]{5}}}}}} ;\,...\)Tính giá trị của \(u_7 ;\,\,u_8 ;\,\,u_9 ;\,\,u_{15} ;\,\,u_{20} ;\,\,u_{2010}\). Kết quả lấy đủ 10 chữ số. Nêu quy trình bấm phím liên tục để tính \(u_n (n > 7)\) . 

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus