Toán THCS

50 BÀI TOÁN BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG THỰC TẾ TRONG HỌC KỲ I LỚP 6

Ad ơi giúp em , Tính tổng các chữ số của A biết căn A = 99999…96 ( có 100 chữ số 9 )

Diễn đàn trả lời:

Nhận thấy quy luật như sau:

Bài toán tính tổng các phần tử và kiểm tra lại bằng máy tính

GCD xác định ước chung lớn nhất của hai giá trị

Ví dụ : Xác định ước chung lớn nhất của hai số 28 và 35