Lớp 6 - 7

50 BÀI TOÁN BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG THỰC TẾ TRONG HỌC KỲ I LỚP 6

Ad ơi giúp em , Tính tổng các chữ số của A biết căn A = 99999…96 ( có 100 chữ số 9 )

Diễn đàn trả lời:

Nhận thấy quy luật như sau:

Bài toán tính tổng các phần tử và kiểm tra lại bằng máy tính

Đề bài: 

Tìm dư khi chia A= \(1^{2015} + 2^{2015} + ... + 2015^{2015}\) cho 11