Lớp 12

Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn y = x^3-3x^2-9x+35 trên đoạn [-4;4] .

( Bài 1/trang 23, sách Giải Tích 12,Trần Văn Hạo-Vũ Tuấn-Lê Thị Thiên Hương-

Nguyễn Tiến Tài-Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008(sách in thử))  

Tìm \small \dpi{80} \fn_jvn f^{'}(2) nếu \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=x^2sin(x-2).

(Trích bài tập 3.22/trang 202, Sách BT ĐSGT 11, Vũ Tuấn(cb)-Trần Văn Hạo-Đào Ngọc Nam-Lê Văn Tiến-Vũ Viết Yên,NXBGD)

Tính giá trị đạo hàm của hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn y=\sqrt{3x^2-5x+2}  tại điểm x = 2.

Giải phương trình:

    tg3x + tg2x - tgx = 0 biết 0 < x < 180o

Hãy tính các giá trị của f(x) khi x có các giá trị từ -2 đến 5 với bước nhảy là 0.5.

Bài toán:  Tính  \small \dpi{100} \fn_jvn \sigma _{n-1},\sigma _{n},\overline{x},n,\sum x\small \dpi{100} \fn_jvn \sum X^2  với số liệu: 55,54,51,55,53,53,54,52

Bài toán 1: Có bao nhiêu dãy nhị phân 10 bit (dãy gồm 10 ký tự mà \small \dpi{80} \fn_jvn x_{1} chỉ là 0 hay 1) trong đó ít nhất 3 ký tự 0 và 3 ký tự 1.

Bài toán: Mỗi tháng gởi ngân hàng một số tiền bằng nhau là 63530 đồng với lãi suất 0.6% /tháng. Hỏi sau 15 tháng thì nhận về cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? (Rút tiền ra sau lần gởi cuối cùng một tháng).