Lớp 12

Cho hình chóp tam giác có đường cao bằng 100cm và các cạnh đáy bằng 20cm, 21cm, 29 cm. Thể tích của hình chóp đó bằng:

(A) 6000 \small \dpi{80} \fn_jvn cm^3                           (B) 6213 \small \dpi{80} \fn_jvn cm^3

(C) 7000 \small \dpi{80} \fn_jvn cm^3                              (D) \small \dpi{80} \fn_jvn 7000\sqrt{2}cm^3

Giải phương trình: \small \dpi{80} \fn_jvn 3x^5 +15x-8=0

(Dựa theo  bài 1.39, trang 25, sách BT Giải Tích, Vũ Tuấn(cb), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008)

Chứng minh rằng đường thẳng y=-6x-7tiếp xúc với đồ thị của hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn y = x^4 + x^2 - 3 tại điểm có hoành độ bằng - 1.

(Bài 1.52/trang 20, sách BT Giải Tích 12 ( NC), Nguyễn Huy Đoan(cb)-Trần Phương Dung-Nguyễn Xuân Liêm-Phạm Thị Bạch Ngọc-Đoàn Quỳnh-Đặng Hùng Thắng)

Thực hiện các phép tính:

a)\small \dpi{80} \fn_jvn (2+4i)(3-5i)+7(4-3i)             b) \small \dpi{80} \fn_jvn (1-2i)^2 -(2-3i)(3+2i)

(Trích bài 4.8, trang 178, sách BT Giải Tích, Vũ Tuấn(cb), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008)

Tính các lũy thừa sau:

a) \small \dpi{80} \fn_jvn (3-4i)^2                                 b)   \small \dpi{80} \fn_jvn (2+3i)^3

(Trích bài 4.10, trang 178, sách BT Giải Tích, Vũ Tuấn(cb), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường :

 \small \dpi{80} \fn_jvn y=x^2 -2xy=x

(Trích ví dụ 1, trang 156, sách BT Giải Tích, Vũ Tuấn(cb), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008)